Yapı Denetim Hizmetlerimiz

  01 Proje Ve Ruhsat Aşamasında Verilecek Hizmetler

 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık Ve İskan Bkanlığının 20.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulamaya konulan “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a uygun olup olmadığını
 2. Mimari proje ve hesaplar incelenerek,yapanın ilgili imar planı ile imar,yangın,sığınak vb. yönetmeliklerine uygun tasarlanıp asarlanmadığı belirlenerek raporlanır.
 3. Statik proje ve hesaplar incelenerek,yapının başta ABYYHY’97 olmak üzere taşıyıcı sistemine göre TS500,TS648,TS561,TS9964 vb. yönetmeliklerine ve standartlarına uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenir.
 4. Mekanik tesisat proje ve hesapları incelenerek, yapının yangın, ısı yalıtımı vb. yönetmeliklerine ve standartlarına uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenir.
 5. Elektrik tesisatı proje ve hesapları incelenerek, yapının elektrik iç tesisleri, topraklama, yıldırımdan korunma vb. yönetmeliklerine ve standartlarına uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenir.
 6. Zemin etüdü raporu ile bütün disiplinlere ait proje ve hesaplar yukarıda özetlendiği şekilde incelenip raporlandıktan sonra, proje müelliflerinden belirlenen eksik ve/veya hatalı kısımların  tamamlanması ve/veya düzeltilmesi istenir. Proje müelliflerince yapılan tamamlanma ve/veya düzeltme sonrası projeleri onaylayarak,sorumlulukları proje müellifleri ile paylaşır.
 7. Yapı ruhsatının alınması konusunda yapı denetim firmalarınca hazırlanması gereken bütün evrakı noksansız olarak hazırlayarak ilgili idaresine iletir.

 

02 KABA İNŞAAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

 1. Yapım aşamasında ki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere ; onaylı uygulama projelerine,genel ve özel teknik şartnamelere,ulusal ve/veya uluslar arası yönetmelik standartlarına uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir.

Bu denetimlerin başlıca faaliyetleri aşağıdadır.

 1. Denetimci kendi çalışmaarıyla ilgili
 2. Günlük şantiye operasyon defteri tutacaktır.
 3. Müteahhit firma yetkilisinin, istenirse mal sahibinin, ve gerektiğinde proje müelliflerininde katılacağı haftalık veya 15 günde bir (imalatın seyrine göre) şantiye toplantıları düzenlenecektir.
 4. Toplantı tutanakları firmamızca düzenlenip, yayınlanacaktır.
 5. Yapının aplikasonunun mimari projesine uygun oalrak yapıldığı yapı sahibi veya mütahati tarafından seçilen bir serbest harita mühendislerine imza altına aldırlır.(Yapı denetim firmalarının bünyesnde harita mühendisi yoktur)
 6. Kazı, temel, subasman, kat, çatı vb. kotlar kontrol edilerek ilgili projelerine uygun olarak yapılmaları sağlanır.
 7. İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemler aldırılır.
 8. Şantiyeye getirilen, imalata girecek malzemelerin uygulama projelerine,genel ve özel şartnamelerle, yapı sahibinin isteklerine uygunluğu ile kalite belgelerine ve sertifikalarına sahip olduğu denetlenir.
 9. Taşıyıcı sistemde kullanılan beton,donatı çeliği,yapısal çelik profil ve levha, cıvata ve somun gibi malzemeler Bayındırlık ve İskan bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ve/veya resmi laboratuarlarda test ettirilir.
 10. Beton kalıpları temizlik,sızdırmazlık, ölçü,stabilite güvenlik vb. bakımlarıdan denetlenir.
 11. Beton içine girecek donaltı çelikleri boyut, şekil , konum , projeye uygunluk vb. özellikleri bakımından denetlenir.
 12. Beton kalıbı ve dnaltı çeliği denetimi sonucu uygulama projesine uygunluk bir tutanak ile kayıt altına alınır.
 13. Beton dökümü öncesi ilgili laboratuarlar bilgilendirilerek, laboratuar elemanının beton dökümünde hazır bulunması ve betonda sıcaklık,kıvam kontrollerinin yapılmasıyla tarafımızdan belirlenecek tip ve sayıda örnek alınması sağlanır.
 14. Beton dökümü mutlaka firmamızca bu proje için görevlendirilmiş yardımcı kontrol inşaat mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilir.
 15. Betonun projeye uygunluğu, döküm öncesinde, transmier ile getirilen teslim belgesi (İrsaliye) ekindeki reçeteden ve şantiyede yapılacak sıcaklık ve kıvam ölçülerinden belirlenir.
 16. Beton dökümü sırasında serbest düşme yüksekliği, serme, sıkıştırma (Vibrasyon) ve yüzey işleme aktivieleri izlenerek doğru ve projesine uygun olarak gerçekleştirmeleri sağlanır.
 17. Beton dökümünden sonra ilgili tutanak tutularak bu işlemin projesine uygun olarak gerçekleştirdiği kayıt altına alınır.
 18. Beton dökümünden sonra kürlenme koşulları denetlenir ve kalıp alma süreleri tamamlandıktan sonra kalıpların sökülmesine izin verilir.
 19. Beton kalıpları söküldükten sonra döküm hataları ile çatlak kontrolü yapılır.Bozuk olan yerlerin uygun yöntem ve malzeme kullanılarak onarılması sağlanır.
 20. Betondan alınan örnekler sahada ve laboratuarda uygun ortamda saklanarak kürlenmesi sağlanır.
 21. Betondan alınan örneklerin üzerinde yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçları yapı sahibine, mütahite ve ilgili dairelere iletilir.Deneye sonuçlarıyla ilgili standart yönetmeliklerin öngördüğü sınır koşulları sağlamadığı durumlarda,ilgili standart ve yönetmeliklerde öngörülen tahkik ve/veya testler yapılarak sonucu raporlanır.
 22. Beton santrali, prefabrik yapı üretim tesisi, çelik yapı atölyesi vb. şantiye dışı üretim tesisleri hem yeterlilik açısından hemde buralarda yapılan üretimlerin projeye uygunluğu açısından denetlenerek raporlanır.
 23. Dolgularda malzeme seçimi serme,sulama ve sıkıştırma işlemleri kontrol edilir ve gerekli durumlarda bu kontrol işlemi yapılacak testler ile desteklenir.
 24. Su yalıtım malzemelerinin uygunluğu, uygulamanın doğru yapılmasını ve uygulama sonrasını korunması denetlenir.
 25. Kazıların kazı planlarına uygun olarak yapılması,şev eğitimleri ve şev stabilitesi, gerekiyorsa iksa yapımı denetlenir.
 26. Yeraltı suyu drenaj sisteminin projelerine göre granürler filtre malzeme ve/veya dren boruları ile geotekstil kullanılarak yapılması denetlenir.
 27. Çelik konstrüksiyon imalatlarında kesme, delme, çatma kaynak ve montaj vb. işlemleri üretim tesisi ve şantiyede denetlenir.
 28. Çelik yapı imalatında ki yapısal kaynakların sertifikalı elemanlarca yapılması sağlanır.
 29. Kaynak testlerinin çelik yapı mütehatince yaptırılması sağlanır.
 30. Yapı duvarları ve iç bölmeleri ve bunlara ait ısı ve ses izolasyonları projelerine ve yapım tekniklerine göre denetlenir.
 31. Kaba ve ince sıva işleri ile iç ve dış boya kaplamaların doğru malzemesi ile, doğru şekilde ve yeterli kalitede yapılması denetlenir.
 32. Kapı ve pencere montajları, vitrifiye elemanlarının montajı, seramik ve fayans uygulamalarında malzeme ölçü ve kalite unsurları denetlenir.
 33. Bacalar, havalıklar, çatı kaplaması, çatı ısı ve ses yalıtımı ile merdivenlerde özel ve genel teknik şartname, detay proje ve teknik usullere uygunluk denetlenir.

03 MEKANİK TESİSAT İMALATLARINDA

 1. Her türlü boru çapları ve kanal ebatları ve döşenen boru hatları ve kanalların eğilimleri, birbirlerine ve yapı elemanlarına mesafeler kontrol edilir.
 2. Mekanik tesisat boru, kanal ve ekipmanların taşıyıcı mesnet ve aşklıları ve bunların aralıkları denetlenir.
 3. Tüm mekanik bağlantıların tekniğe uygun yapılması sağlanır.
 4. Gerekli yerlere esnek bağlantı ve kompansatörlerin konulduğu gözlenir.
 5. Tesisat ve testlerin şartnameye uygun olarak yapılması ve şartların sağlandığı kontrol edilir.
 6. Tesisatın korozyon kaplama, ısı ve ses yalıtımlarının projeye uygun yapılması sağlanır.

04 ELEKTRİK TESİSATI İMALATLARINDA

 1. Beton içinde veya sıvaaltında kalacak kablo boruların doğru yerlerde ve usulüne uygun bırakılması sağlanır.
 2. Sıvaaltı buat, anahtar, prizlerin uygun yerlere doğru yükseklikte bırakılması temin edilir.
 3. Kablo çekiminde doğru kesitte ki kabloların kullanılması sağlanır.
 4. Mastarlama ve buat bağlantılarında uygun derinlik sağlanması, içlerinin temizlenmesi ve kablo bağlantılarının klemenslerle yaptırılması temin edilir.
 5. Faz, nötr ve topraklama bağlantıları düzğün olarak yaptırılır.Elektrik panelleri ve elektrikli cihazların montajlarının kontrolü yapılır.
 6. Tüm elektrik tesisatında gerilim altındaki testler uygun ölçüm cihazıları ile yaptırılır.
Free WordPress Themes, Free Android Games